terre thaemlitz writings
執筆

Interruptions #12
Lost Techno-Pop Weekend in Rural Midwestern America

 
- Curated by Terre Thaemlitz


Originally posted on Ràdio Web MACBA, May 29, 2013.

 

Free Audio & Text Downloads


Official Ràdio Web MACBA Downloads 

Interruptions #12
Lost Techno-Pop Weekend in Rural Midwestern America

Curated by Terre Thaemlitz

A free audio broadcast and text available from Radio Web MACBA that takes a listen to techno-pop of the seventies and early eighties as a brief yet deliberate interruption into the realms of pop, rock, soul and R&B.

Summary

    By the time mainstream pop music really became electronically based in terms of synthesizer/sampler instrumentation and editing (first with R&B and hip-hop, then mainstream pop), the techno-pop synth sound would be utterly abandoned by both pop and underground electronic cultures (techno, house, etc.). In this sense, techno-pop constitutes an isolated and rarely discussed 'lost weekend' from standard pop practices. Techno-pop is most often dismissed as a shade of new romanticism, punk or electro. However, I believe its strict emphasis on electronics and critical rejection of rock culture (at least in the beginning) make techno-pop in and of itself one of the most important, albeit short-lived, genres of the last century. Then again, my views are admittedly warped by an upbringing in the rural Midwestern US, where electronic music was not only scarce, but phobically abhored by most people.

    Terre Thaemlitz, 2013

CAT

Interrupcions #12
Un cap de setmana perdut de techno-pop al Mig Oest rural americà

A càrrec de Terre Thaemlitz

Aquest programa proposa una escolta del techno-pop de la dècada dels setanta i principis dels vuitanta com una breu però deliberada irrupció als regnes del pop/rock/soul/R&B.

Sumari

En el moment en què el pop comercial es va convertir realment en un producte electrònic en termes d'instrumentació i edició amb sintetitzadors i sàmplers (primer en el cas de l'R&B i el hip-hop, i després al pop mainstream), tant el pop com la cultura electrònica underground (techno, house, etc.) van deixar completament de banda el so sintètic del techno-pop. En aquest sentit, el techno-pop constitueix un capítol perdut, aïllat de les pràctiques tradicionals del pop.

Sovint, el techno-pop queda relegat a poc més que una ombra del nou romanticisme, el punk o l'electro. No obstant això, el seu èmfasi estricte en l’electrònica i el rebuig crític de la cultura rock (si més no al principi) fan del techno-pop un dels gèneres més importants, encara que breus, del segle passat. Cal dir, però, que el meu punt de vista està òbviament deformat per una educació al Mig Oest rural dels Estats Units, on la música electrònica no només era escassa, sinó que causava fòbia i aversió a la majoria de la gent.

Terre Thaemlitz, 2013

ESP

Interrupciones #12
Un fin de semana perdido de techno-pop en el Medio Oesterural americano

A cargo de Terre Thaemlitz

Este programa propone una escucha del techno-pop de la década de los setenta y principios de los ochenta como una breve pero deliberada irrupción en los reinos del pop/rock/soul/R&B.

Sumario

En el momento en que el pop comercial se convirtió realmente en un producto electrónico en términos de instrumentación y edición con sintetizadores y sámplers (primero en el caso del R&B y el hip-hop, y luego en el pop mainstream), el sonido sintético del techno-pop fue completamente abandonado tanto por el pop como por la cultura electrónica underground (techno, house, etc). En este sentido, el techno-pop constituye un capítulo perdido, aislado de las prácticas tradicionales del pop.

A menudo el techno-pop queda relegado a poco más que una sombra del nuevo romanticismo, el punk o el electro. Sin embargo, su estricto énfasis en la electrónica y el rechazo crítico de la cultura rock (al menos al principio) hacen del techno-pop uno de los géneros más importantes, aunque breves, del siglo pasado. Aunque hay que añadir que mi punto de vista está obviamente deformado por una educación en el Medio Oeste rural de los Estados Unidos, donde la música electrónica no sólo era escasa, sino que causaba fobia y aversión en la mayoría de la gente.

Terre Thaemlitz, 2013